Skip to main content

Vladimir the Viking

Vladimir de Viking

March 10, 2014

By Arnold Jansen op de Haar

The British Museum is showing an exhibition about the Vikings with the title: The Vikings Are Here! There have been times in the past when this wouldn’t have been such a welcoming message.

Well, maybe it was fun on the Underground, spotting them in their horned helmets, but now they’ve invaded the British Museum.

Actually, back then, they weren’t wearing horned helmets. It’s a persistent myth. They wore ordinary helmets, like everyone else. They were just a bit more boisterous.

On BBC Breakfast, the main emphasis of the discussion was on the fact that the Vikings had actually achieved quite a bit. And that they had created beautiful artefacts.

Of course, that’s because the presenters are partly Vikings themselves. The very first Vikings were chased off the British Isles after they’d sired a few children. But the Viking leader Rollo, founder of Normandy, was the great-great-great-grandfather of William the Conqueror. And he crossed the Channel from France, and from then on the Vikings were here to stay.

I always thought that the Vikings plundered, raped and torched the land on a large scale. Yes, that too, of course, but they also created beautiful jewellery. And their ships, too, are quite magnificent! They got rather enthusiastic on BBC Breakfast. You almost wanted to become a Viking.

The passing of time has an odd effect on memories. Will the Nazis be a jolly item on a breakfast show in 3014? ‘Look,’ they will say, ‘they may have been villains, but they also constructed motorways, there was a low unemployment rate, Albert Speer was a wonderful architect, Herman Goering a great art lover, and Hitler adored his dog.’ And, in 3014, will there be also Germans dressed up as Nazis on the underground, complete with a Hitler moustache?

Or take the Roman Emperor Nero. He is viewed as one of the fiercest despots in history. However, there are historians who point out that Nero did much to stimulate cultural life in Rome. Besides, he was quite popular with the people. It was just rather a shame that, as a Christian, you were very likely to end up as a torch in his garden during festivities.

The more time has passed, the less attention is paid to the victims. Consider the Second World War: Mein Kampf can be openly sold in an increasing number of countries. Suddenly, at remembrance services, victims from ‘the other side’ are included, because ‘they, too, suffered a lot’. A few centuries down the line, people also start noticing the ‘favourable things’. 

This process can be quick. Napoleon was, of course, a straightforward land grabber. Like Hitler, he marched to Moscow. But nowadays he is mostly seen as the founder of the modern constitutional state.

We haven’t progressed much. Now, Putin simply annexes Crimea because the majority of its inhabitants are Russian. It sounds like Hitler discussing the Sudetenland. That was where the Sudeten Germans lived and its annexation fitted in with his ‘Heim-ins-Reich-Politik’. Are the people in the Crimea now also ‘Crimean Russians’?

This whole palaver in Crimea is bad for the finances of British football, for Russian money in Dutch bank accounts (because of the low tax rates), for the supply of gas to Germany and for sales of BMWs in Russia. So we can’t expect much from Europe. What about the USA? Is Obama more like Churchill or Chamberlain?

And what is happening to the Crimean Tatars? They were deported during the Soviet era and returned later. At least they had some rights in Ukraine. They’re not looking forward to Vladimir the Viking. Imagine being a gay Tatar in Crimea.

Maybe, in a few centuries from now, there will be an uplifting exhibition about Vladimir the Conqueror, aka Vladimir the Viking, Vanquisher of Pussy Riot, Greenpeace and gays. There won’t be much art on show, because he hasn’t yet been caught showing any interest. Or, in addition to being a judoka, horse rider and hunter, could he also be a painter?

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
In het British Museum is een tentoonstelling over de Vikingen te zien, onder de titel: The Vikings Are Here! Er zijn tijden geweest dat dit niet zo’n prettige mededeling was.

Nou ja, op de ondergrondse was het misschien lachen, met hun helmen met hoorntjes, maar nu zijn ze het British Museum binnengevallen.

Die hoorns op de helm hadden ze destijds helemaal niet. Dat is een hardnekkige mythe. Ze droegen gewoon dezelfde helmen als iedereen. Ze waren alleen een beetje wilder.

Bij BBC Breakfast werd bij het gesprek over de tentoonstelling vooral de nadruk gelegd op het feit dat die Vikingen toch heel wat bereikt hadden. En dat ze ook hele mooie kunst maakten.

Dat komt natuurlijk omdat de presentatoren zelf ook halve Vikingen zijn. De eerste Vikingen werden, nadat ze een paar kinderen hadden gemaakt, weer van de Britse eilanden gejaagd. Maar Vikingleider Rollo, stichter van Normandië, was de over- over- overgrootvader van Willem de Veroveraar. En die stak vanuit Frankrijk weer over. En toen waren de Vikingen er om te blijven.

Ik dacht altijd dat de Vikingen plunderden, verkrachtten en brandschatten dat het een aard had. Ja, dat ook natuurlijk, maar wat maakten ze een prachtige juwelen! En ook die schepen, ronduit geweldig! Bij BBC Breakfast raakten ze echt enthousiast. Je zou bijna zelf een Viking willen zijn.

De tijd doet iets raars met de herinnering. Zouden de nazi’s in 3014 ook vrolijk besproken worden in een ontbijtshow. ‘Kijk,’ zal men dan zeggen, ‘het waren misschien schurken, maar ze legden ook autobahnen aan, er was weinig werkeloosheid, Albert Speer was een groot architect, Hermann Goering een groot kunstliefhebber en Hitler was lief voor zijn hond.’ En zouden er dan in 3014 ook Duitsers verkleed als nazi op de ondergrondse zitten, inclusief Hitlersnorretje?

Of neem de Romeinse keizer Nero. Hij wordt beschouwd als een van de meest tirannieke heersers uit de geschiedenis. Toch zijn er historici die erop wijzen dat Nero heel veel heeft gedaan voor het culturele leven van Rome. Hij was bovendien tamelijk populair onder de bevolking. Alleen jammer dat je als christen grote kans had tijdens festiviteiten als fakkel te eindigen in zijn tuin.

Als de tijd voortschrijdt, neemt de aandacht voor de slachtoffers af. Je ziet het bij de Tweede Wereldoorlog. In steeds meer landen mag Mein Kampf inmiddels gewoon verkocht worden. Bij herdenkingen worden opeens ook de slachtoffers ‘aan de andere kant’ herdacht, want ‘die hebben ook veel geleden’. Gaan er een paar eeuwen overheen dan ziet men ook ‘de goeie dingen’.

Dat kan best snel gaan. Napoleon was natuurlijk gewoon een landveroveraar. Hij trok net als Hitler op naar Moskou. Maar nu wordt hij toch vooral gezien als de brenger van de rechtsstaat.

Maar veel zijn we niet opgeschoten. Nu annexeert Vladimir Poetin gewoon de Krim, want ‘er wonen in meerderheid Russen’. Het is alsof je Hitler hoort over het Sudetenland. Daar woonden ‘Volksduitsers’. En dat paste precies in zijn ‘Heim-ins-Reich-Politik’. Zijn die mensen op de Krim nu ook Volksrussen?

Die hele toestand op de Krim is slecht voor de financiering van het Engelse voetbal, Russisch geld op Nederlandse bankrekeningen (vanwege het lage belastingtarief), gasleveranties aan Duitsland en de afzet van BMW’s in Rusland. Dus van Europa valt niet veel te verwachten. En Amerika? Is Obama een Churchill of een Chamberlain?

En wat gebeurt er met de Krim-Tataren? Die werden tijdens het Sovjetbewind gedeporteerd en keerden later weer terug. In Oekraïne hadden ze tenminste nog enige rechten. Die zitten echt niet op Vladimir de Viking te wachten. Je zult maar een Tataarse homo op de Krim zijn.

Misschien is er over een paar eeuwen een vrolijke tentoonstelling over Vladimir de Veroveraar, ook wel Vladimir de Viking, Bedwinger van Pussy Riot, Greenpeace en homo’s. Veel aandacht voor kunst zal er niet zijn. Want daar heeft men hem nog niet op betrapt. Of zou hij naast judoka, ruiter en jager ook kunstschilder zijn?

© Arnold Jansen op de Haar


  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();