Skip to main content

Santa Claus or Sinterklaas?

Santa Claus of Sinterklaas?

December 5, 2010

By Arnold Jansen op de Haar


The American Santa Claus lives on the North Pole and it is often assumed that the British Father Christmas lives in Korvatunturi, Lapland. His Finnish name is Joulupukki. There is also a Mrs Claus and an indeterminable number of elves. He owns eight or nine flying reindeers. Yet Santa Claus, as well as Father Christmas, is of Dutch descent.


They are of course figures of jest, in the same league as the Easter Bunny. What about Mrs Claus? There is only one Mrs Claus in The Netherlands and that is Queen Beatrix. She was married to Prince Claus. The Dutch royal family apparently calls him Santa Claus. He was quite well-liked. As an aside, he was just a German commoner with a titled mother (an Honourable Lady), who upon his marriage was promptly ennobled.


Santa Clause – Coca Cola Clause – and Father Christmas are derived from the only real Saint Nicholas, aka Sinterklaas, a fourth century bishop of Myra. Dutch emigrants took him to America. His name day (6 December) is widely celebrated throughout The Netherlands and Flanders on Saint Nicholas’ eve, also called presents’ evening.


Sinterklaas is a bishop and a children’s friend. This would be reason enough to call for a serious investigation in most countries. Although not in the Low Countries, they have figured out that Santa Claus is primarily a guy sponsored by Coca Cola in an odd costume plus a santa hat and that Sinterklaas is the genuine article (with mitre).


Of course Sinterklaas has understudies. When I was young this was uncle Harry, married to aunt Ria, who was just a bit too merry and you would always recognised him immediately in spite of his disguise. You certainly refused to sit on his lap. I mean: there is only one Sinterklaas. So of course without any scruples I would sit on the Pope’s lap but some of the Sinterklaas understudies make me doubtful.


Sinterklaas is the only Turkish person (Bishop of Myra) who is feted by everyone in The Netherlands, although we maintain he hails from Spain. Even ultra right-wing politician Geert Wilders is a fan. Actually Sinterklaas is just an ordinary Turkish bishop. In past times naughty children were put in sacks and taken to Spain. This no longer happens but it would be marvellous if Sinterklaas could make an exception for Geert Wilders.


At the same time Sinterklaas is quite politically incorrect. He is accompanied by Black Petes. These are his servants, blackened up a la Al Jolson. For many foreigners who move to The Netherlands this appears quite shocking. Yet, this year, I even spotted a blacked up black actor at Sinterklaas News.


Sinterklaas News is a phenomenon. Every evening numerous Dutch kids are glued to the box anxious not to miss the latest developments involving Forgetful Pete and Precise Pete. Most years there is a problem with the presents but it is always solved by the 5th of December. This year there was a bit of bad press because, allegedly, it was all  little bit too exciting for the very young ones.


Sinterklaas travels on the roofs riding a white horse and Black Petes chuck presents down the chimneys. Personally I am glad I don’t have to stuff a stocking because I have very sweaty feet.


I continue to believe in Sinterklaas in spite of the fact that he moves about by steamship and on a white horse. In The Netherlands children continue to put out their shoes near a chimney and sing the same songs at the top of their voice: There is a steamship approaching. Can this not be modernised? Well, it is certainly betters a reindeer pulled sleight and it keeps Father Christmas or Santa Claus out in the cold just a bit longer.


My own wish list has been the same for years: 1. Kate Winslet 2. Nigella Lawson and 3. Blondie (since 1978). As usual I will receive a towel and face towel with a filled envelope, from two adorable elderly Sinterklaas understudies. Splendid too.


© Arnold Jansen op de Haar

© Translation Holland Park Press


You can leave your comment on our forum.

 

Previous columns:De Amerikaanse Santa Claus woont op de Noordpool en van de Britse Father Christmas wordt vaak aangenomen dat hij in Korvatunturi in Lapland woont. In het Fins heet hij Joulupukki. Er is ook een Mevrouw Claus en een niet nader te bepalen hoeveelheid elfen. En hij beschikt over acht of negen vliegende rendieren. Toch zijn zowel Santa Claus als Father Christmas oorspronkelijk van Nederlandse afkomst.

Het zijn natuurlijk schertsfiguren die in de categorie van de Paashaas thuishoren. En Mevrouw Claus? Er is in Nederland slechts één Mevrouw Claus en dat is koningin Beatrix. Die was getrouwd met prins Claus. In de koninklijke familie schijnt hij Santa Claus genoemd te worden. Hij was nogal geliefd. Het was overigens gewoon een Duitser met een adellijke moeder (een jonkvrouw) die door zijn huwelijk pardoes in de adelstand verheven werd, maar dit terzijde.

Santa Claus – Coca Cola Claus – en Father Christmas zijn afgeleid van de enige echte Sint Nicolaas, oftewel Sinterklaas, een bisschop van Myra uit de vierde eeuw. Nederlandse emigranten namen hem mee naar Amerika. Zijn naamdag (6 december) wordt in Nederland en Vlaanderen massaal gevierd met Pakjesavond op 5 december.

Sinterklaas is en bisschop en kindervriend. In veel landen reden om er onmiddellijk een zware onderzoekscommissie op te zetten. Zo niet in De Lage Landen. Daar beseft men dat Santa Claus een grotendeels door Coca Cola gesponsord type is in een raar pak met een kerstmuts en Sinterklaas de enige echte (met mijter).

Er zijn natuurlijk hulpsinterklazen. In mijn jeugd was het oom Harry, de man van tante Ria, een net iets te vrolijke figuur die je ondanks zijn vermomming onmiddellijk herkende. En je ging zeker niet bij hem op schoot zitten. Ik bedoel: er is maar één Sinterklaas. Zo zou ik ook zonder bezwaar bij de paus op schoot gaan zitten maar bij sommige hulpsinterklazen heb ik mijn twijfels.

Sinterklaas is de enige Turk (bisschop van Myra) die in Nederland door iedereen op handen gedragen wordt, al zeggen we liever dat hij uit Spanje komt. Zelfs de uiterst rechtse politicus Geert Wilders is fan. Maar het is dus gewoon een Turkse bisschop. In vroeger tijden werden stoute kinderen in de zak meegenomen naar Spanje. Dat gebeurt allang niet meer. Maar zou Sinterklaas dat nog voor één keertje willen doen met Geert Wilders.

Tegelijkertijd is Sinterklaas ook een tamelijk politiek incorrecte figuur. Hij wordt begeleid door Zwarte Pieten. Dat zijn knechten die zwart worden geschminkt, zoals Al Jolson. Voor veel buitenlanders die in Nederland komen wonen is dat een schok. Toch zag ik dit jaar in het Sinterklaasjournaal zelfs een zwarte acteur die zwart was geschminkt.

Dat Sinterklaasjournaal is een fenomeen. Iedere avond zijn talloze Nederlandse kinderen aan de buis gekluisterd om de laatste ontwikkelingen omtrent de Vergeetpiet en Pietje Precies te vernemen. Meestal zijn de pakjes kwijt maar op 5 december komt alles altijd weer goed. Dit jaar was er kritiek omdat het te spannend zou worden voor de allerkleinsten.

Sinterklaas rijdt op een paard over de daken en de Pieten sodemieteren de pakjes door de schoorsteen. Persoonlijk ben ik blij dat ik geen pakjes in een sok hoef te stoppen want ik heb nogal last van zweetvoeten.

Ik geloof nog altijd in Sinterklaas ondanks het feit dat hij zich pleegt te verplaatsen per stoomboot en schimmel. In Nederland zetten kinderen massaal hun schoen onder de schoorsteen en ze zingen zich een ongeluk met liedjes als Zie ginds komt de stoomboot. Kan dat niet een beetje moderner? Nou ja, het is altijd nog beter dan een arrenslee met rendieren. En het houdt die Kerstman een tijdje buiten de deur.

Op mijn eigen verlanglijstje staat zoals ieder jaar: 1. Kate Winslet 2. Nigella Lawson en 3. Blondie (sinds 1978). Het wordt natuurlijk weer een handdoek met washandje en een envelop met inhoud. Van twee lieve ouwe Sinterklazen. Ook mooi.

© Arnold Jansen op de Haar

U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns: