Skip to main content

End-of-Year Chat

Eindejaarsgesprek

December 20, 2015

By Arnold Jansen op de Haar

‘So you think bombing is very bad for the environment?’
‘Yes, setting fire to oilfields is rather damaging to the environment.’
‘So we shouldn’t have fought that Second World War, either?’
‘That’s not what I’m saying.’
‘But still, wasn’t it bad for the environment?’
‘Yes, but sometimes something is even more important than the environment and, besides, the same as with an enemy, people only take action when it starts to hurt at home.’

Recently I’ve been having conversations with myself. It cheers me up.

‘You don’t separate out your rubbish properly.’
‘They throw it all back together at the waste recycling centre anyway.’
‘So your carbon footprint is rather large.’
‘I don’t drive a car, I have no children and I don’t go skiing. My footprint is the size of a child’s.’

‘Humanity can take this as an example,’ I muttered to myself. Well, except that there wouldn’t be any more descendants.

These chats are not confined just to myself.

‘Well, Barack… Is it OK if I call you Barack?’
‘Of course,’ Barack answers.
‘This Guantanamo Bay, why hasn’t it been closed down yet? Recently, a Brit was released after having been in detention for over thirteen years without trial. And he had been tortured, too.’
‘Yes, Bear,’ Obama says, ‘the First Lady loves the outdoors but prefers to sleep in a fully made-up bed during the night.’

At this point, my conversation with Obama and a TV programme with Barack Obama and Bear (survival) Grylls became intertwined.

The discussion with Jeremy Corbyn didn’t take off because he started singing the ‘Internationale’ in response to all my questions, and he didn’t take off his cap.

The conversation with David Cameron didn’t get very far, either, because I was terribly distracted by Sam – an improved version of Kate – Cameron, who moved to sit on Dave’s lap.

And with Boris Johnson it was immediately drinks all round. The two of us even cycled home on one Boris bike.

Regarding the chat with Donald Trump, the only thing I can say is that I asked him how for heaven’s sake is Ivana. He went on to shout something about Muslims. In other words, more of ‘a Trumpet’ than ‘the Donald’. I thanked him for our chat and told him he would be a welcome addition to Dutch politics. Naturally, this is not complimentary to Dutch politics, but I had to say something. Actually, one deranged person with a weird hairdo seems more than enough in Dutch politics.

Suddenly I found myself in the Palace.

‘Your Majesty, what’s your opinion of the Christmas card from the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall?’
‘Huh?’
‘You may not yet have seen this card, Ma’am. The Prince of Wales is in his shirtsleeves and looks rather uncomfortable. Just between ourselves, it looks as if he’s in the nude. Without a jacket it’s not really a picture of Prince Charles! Her head is resting on his shoulder, too. Like a poodle, Ma’am!’
‘But he is eminently suited for and increasingly loved by the Commonwealth,’ emerges softly from the mouth of the loveliest monarch in the world.
With a slight bow, I’m on my way out. Behind me I hear the smashing of china.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.

Arnold reading poetry

Previous columns:
A Cigar in Brussels
Burning a Catholic
Ted or Sylvia?
Unsuitable for Class War
England-bound
The Weather in Arnhem
Accident & Emergency
The Plumber and the Little Prince
A Trojan Horse
Pilloried!
Portobello Hipster
A Celebration Every Day
Diana is Back
Loved by All
Cooking in Peacetime
A Bit of a Genetic Mess
Email a Fairy
A Peeing Neanderthal
Fictional Brits
Bare Burka
Is Van Gaal a Turkey?
An Estate Agent in High Heels
A Boy from Westminster
Adventure in Amsterdam
Amalia & George
Cheering Quietly
Human Waste
D-Day for Poetry
A Dog in London
Van Gaal and Wurst
Baby King George
The Virgin Train from Birmingham
Nuclear Hospitality
Vladimir the Viking
Ski Girl with Moustache
Phoenix
Message From the Bathtub
A Consistent Resolution
Nigella’s Law
Selfie
Cowboy in the Kingdom
An Angry Philanthropist
Oligarch with Red Umbrella
The Lives of Others
Uproar in the Czar Peter House
A Postcard Home
An Angry Ladies’ Hairdresser
Syrian Football
The Man Who is Always Late
What will survive of us is love
A Gibraltarian Librarian
A Gay Sympathiser

‘Dus jij vindt dat bombarderen heel slecht voor het milieu?’
‘Olievelden in brand schieten is nogal slecht voor het milieu, ja.’
‘Dus die Tweede Wereldoorlog hadden we ook niet moeten voeren?’
‘Dat zeg ik niet.’
‘Maar het is toch slecht voor het milieu?’
‘Ja, maar soms is iets nog belangrijker dan het milieu. En bovendien gaat men net als met een vijand met het milieu pas echt iets doen als ze er thuis last van krijgen.’

Ik voer de laatste tijd soms gesprekken met mezelf. Dat lucht behoorlijk op.

‘Je doet niet veel aan het scheiden van afval.’
‘Bij de vuilverwerking flikkeren ze het toch allemaal weer bij elkaar.’
‘Dus jij hebt een hele grote ‘carbon footprint’.’
‘Ik heb geen auto, geen kinderen en ik ga niet op wintersport. Qua footprint heb ik een kindermaat.’

‘De mensheid kan er een voorbeeld aan nemen,’ mompelde ik tegen mezelf. Nou ja, behalve dat er dan geen nageslacht meer was.

De gesprekken beperken zich niet alleen tot mezelf.

‘Zeg Barack… Ik mag wel Barack zeggen toch?’
‘Uiteraard,’ zegt Barack.
‘Dat Guantanamo Bay, waarom is dat nog niet dicht? Onlangs werd er een Brit vrijgelaten die meer dan dertien jaar zonder vorm van proces had vastgezeten. En hij was nog gemarteld ook.’
‘Ja Bear,’ zegt Barack, ‘de First Lady houdt wel van buiten zijn maar ligt ’s avonds graag weer tussen de lakens.’

Hier begon het gesprek met Obama en een tv-programma van Barack Obama en Bear (survival) Grylls door elkaar te lopen.

Het gesprek met Jeremy Corbyn werd niks want bij elke vraag die ik stelde hief hij ‘de Internationale’ aan. Hij hield zijn pet er bij op.

Ook het gesprek met David Cameron liep op niks uit want ik werd enorm afgeleid door Sam – verbeterde versie van Kate – Cameron die bij Dave op schoot ging zitten.

En met Boris Johnson werd het gelijk zuipen. We zijn nog met zijn tweeën op één Boris bike naar huis gereden.

Over het gesprek met Donald Trump kan ik alleen zeggen dat ik hem vroeg hoe het in godsnaam met Ivana ging. Verder brulde hij iets over moslims. Meer ‘the Trumpet’ dan ‘the Donald’, zal ik maar zeggen. Ik bedankte hem voor het gesprek en zei hem dat hij een aanwinst zou zijn voor de Nederlandse politiek. Wat natuurlijk geen compliment is voor de Nederlandse politiek maar je moet iets tegen zo’n man zeggen. Trouwens, één gek met zo’n haardos in de Nederlandse politiek lijkt me al meer dan genoeg.

Opeens bevond ik mij ten paleize.

‘Your Majesty, wat vindt u nou van die kerstkaart van de Prince of Wales en de Hertogin van Cornwall?’
‘Huh?’
‘Mogelijk hebt u de kaart nog niet gezien, Ma’am. De Prince of Wales heeft geen jasje aan en dat ziet er heel ongemakkelijk uit. Onder ons gezegd en gezwegen lijkt het alsof hij in zijn blote kont staat. Zonder jasje is het gewoon Prince Charles niet meer! En haar hoofd ligt ook nog op zijn schouder. Als een poedel, Ma’am!’
‘Maar hij is heel geschikt en steeds geliefder in de Commonwealth,’ klinkt het zachtjes uit de mond van het liefste staatshoofd ter wereld.
Met een lichte buiging maak ik mij uit de voeten. Achter mij hoor ik servies sneuvelen.

© Arnold Jansen op de Haar

"Arnold

Eerdere columns:
De sigaar in Brussel
Een katholiek verbranden
Ted of Sylvia?
Ongeschikt voor klassenstrijd
Engelandvaarders
Het weer in Arnhem
Spoedeisende Hulp
De loodgieter en de kleine prins
Het paard van Troje
Aan de schandpaal!
Portobello Hipster
Elke dag feest
Diana is terug
Geliefd door allen
Koken in vredestijd
Een genetisch zootje
E-mail een elfje
De plassende Neanderthaler
Fictieve Britten
Blote boerka
Is Van Gaal een kalkoen?
Een makelaar op hoge hakken
Een jongen uit Westminster
Avontuur in Amsterdam
Amalia & George
Zachtjes juichen
Menselijk afval
D-Day voor poёzie
Een hond in Londen
Van Gaal en Wurst
Baby King George
De Virgin trein uit Birmingham
Nucleaire gastvrijheid
Vladimir de Viking
Ski-meisje met snor
Feniks
Bericht vanuit de badkuip
Een consequent voornemen
De wet van Nigella
Selfie
Cowboy in het koninkrijk
Een boze filantroop
Oligarch met rode paraplu
Het leven van de anderen
Rumoer in het Tsaar Peterhuisje
Een briefkaart naar huis
Een boze dameskapper
Syrisch voetbal
De man die altijd te laat is
What will survive of us is love
Een Gibraltarese bibliothecaris
Homosympathisant