Skip to main content

Breaking News!

Brekend Nieuws!

June 8, 2011

By Arnold Jansen op de Haar

The advent of social media has increasingly shortened the lifespan of news. What is news today is forgotten tomorrow. Had Jesus been crucified now, he would have been a trending topic on Twitter for just one day.

On the internet a reader can select his own news: suddenly he becomes a journalist. News has almost become democratic. But ‘democratic news’ is like ‘democratic opera’ or ‘democratic ballet’. It doesn’t bear thinking about.

Some news items are more important than others. Last Friday I followed live on TV the reading out of the indictment against Ratko Mladic. Ratko Mladic ordered the firing of a few grenades at me. Ratko Mladic is also responsible for the greatest mass murder in Europe since the Second World War.

The indictment was an important news item, but it was more than that. Here he was, the general, and the judges read out a summary of the indictment, which lasted half an hour. It mentioned place names I knew, because I had been there during the war. I was moved: the victims were given a voice and the executioner was made to listen.

Yet imagine you had never heard about Ratko Mladic or the Bosnian war; then, on Twitter, Lady Gaga would be just as important, if not more so.

For Lady Gaga announced last week that she was delighted her fans could now download her album for $0.99 from Amazon, because it ‘had to be accessible to everyone’. It sounds appealing, but you don’t read anywhere: ‘Lady Gaga’s move is disastrous for artists just starting out’.

The end of the world was another of the topics. A deranged person had predicted the world would perish. Only a handful of people believed this crazy person, but it became a huge topic on Twitter. And if that wasn’t the end of the world, surely there is a new date. Even genuine news reports began to give it some attention.

There are times when Twitter and Facebook are very important for world developments. The ‘Arab Spring’ wouldn’t have happened without social media, but the Arab Spring seems to be turning more and more into a virtual spring.

You have to rank news. Consider these recent news items: ‘Film inspires two bank robbers to carry out a raid dressed as nuns’, ‘95-year-old steals condoms’, ‘Cheryl Cole sacked from X Factor USA’, ‘Radiation levels have hit a record high at the Fukushima 1 reactor’, ‘Horse barred from McDrive’ and ‘man-eating sharks love AC/DC’.

Things need to move more quickly. Some publishers give a novel only six weeks; well, they can’t have any faith in their books. A good novel can have a shelf life of 300 years – maybe longer, but the modern novel was only created about 300 years ago.

For certain non-fiction the lifespan is more than 2000 years. ‘If you want to find out how to say a lot in a few words, I recommend you read the gospel,’ I advise my creative writing students. ‘Even if you are a non-believer; people first spent about a hundred years thinking about writing the gospel and the story has been a trending topic for the past 2000 years.’

At the moment I am reading De wolken (The Clouds) by Hugo Claus (1929–2008). Its subtitle is: From Hugo Claus’s secret drawers. It consists of notes for interviews, corrected poems, words on scraps of paper, diary entries, etc. It is wonderful.

There are people on Twitter who keep telling you things like ‘I’m going to bed now’. I am not against Twitter, but it does matter how you use it. I want to peek into hidden compartments. Hugo Claus noted: ‘Thomas Aquinas wrote thirteen millions words’, yet Claus wasn’t a believer. Well, I think he believed in beauty. He never wrote: ‘I’m going to bed now’.

News is not Reality TV; news anchormen are becoming ever more important. Breaking News! I am about to cook asparagus soup from scratch. But I don’t twitter it. 

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

You can leave your comment on our forum.

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:

An Altruistic Writer

Met de komst van de sociale media is de levensduur van het nieuws steeds korter geworden. Wat vandaag nieuws is, is morgen al vergeten. Werd Jezus nu gekruisigd dan was hij een dag lang een trending topic op Twitter.

De lezer op internet stelt zijn eigen nieuws samen, opeens is hij een journalist. Het nieuws is bijna democratisch geworden. Maar ‘democratisch nieuws’ is zoiets als ‘democratische opera’ of ‘democratisch ballet’. Je moet er niet aan denken.

Het ene nieuws is belangrijker dan het andere. Ik keek afgelopen vrijdag live op tv naar het voorlezen van de aanklacht tegen Ratko Mladic. Ratko Mladic heeft enige granaten op mij laten afvuren. Ratko Mladic is tevens verantwoordelijk voor de grootste massamoord in het Europa van na de Tweede Wereldoorlog.

Die aanklacht was een belangrijk nieuwsfeit. Maar het was meer. Daar zat hij, de generaal. En de rechter sprak een samenvatting uit van de aanklacht. Die samenvatting duurde een half uur. Er kwamen plaatsnamen langs die ik kende, omdat ik daar geweest was tijdens de oorlog. En het ontroerde me. De slachtoffers kregen een stem. En de beul moest er naar luisteren.

Maar stel dat je nog nooit van Ratko Mladic gehoord had, of van de oorlog in Bosnië, dan was Lady Gaga op Twitter net zo belangrijk, zo niet belangrijker.

Lady Gaga liet afgelopen week namelijk weten dat ze het geweldig vond dat haar fans haar album voor 99 dollarcent van Amazon konden downloaden. Omdat het ‘voor iedereen toegankelijk moet zijn’. Dat lijkt sympathiek. En nergens lees je dan: ‘Lady Gaga’s actie is funest voor beginnende artiesten’.

Het vergaan van de wereld was nog zo’n onderwerp. Een of andere halvegare had de ondergang van de wereld voorspeld. Een handjevol mensen geloofde in die halvegare. Maar op Twitter was het een groot onderwerp. En als de wereld dan niet vergaat, is er wel weer een nieuwe datum. Zelfs serieuze nieuwsrubrieken begonnen er aandacht aan te besteden.

Soms zijn Twitter en Facebook heel belangrijk voor ontwikkelingen in de wereld. De ‘Arabische lente’ zou er niet geweest zijn zonder sociale media. Maar de Arabische lente lijkt steeds meer een virtuele lente te worden.

Je moet zelf hiërarchie aanbrengen in het nieuws. Neem het volgende rijtje nieuwsfeiten van de afgelopen tijd: ‘Film inspireert twee bankrovers tot overval als non’, ‘95-jarige steelt condooms’, ‘Cheryl Cole ontslagen bij de Amerikaanse versie van X-factor’, ‘Straling in reactor 1 Fukushima tot recordhoogte gestegen’, ‘Paard geweigerd bij McDrive’ en ‘Mensenhaaien worden rustig van AC/DC’.

Alles moet steeds sneller. De levensduur van een roman is zes weken, denken sommige uitgevers. Dan geloven ze niet in hun boeken. Goede romans hebben een levensduur van 300 jaar. Wellicht langer, maar de moderne roman ontstond zo’n 300 jaar geleden.

Voor sommige non-fictie is de levensduur meer dan 2000 jaar. ‘Als je wil weten hoe je in heel weinig woorden heel veel vertelt, moet je eens een evangelie lezen,’ zeg ik tegen mijn schrijfcursisten. ‘Ook als je niks gelooft. Over die evangeliën heeft men eerst honderd jaar nagedacht. En nu is het verhaal al 2000 jaar een trending topic.’

Ik lees momenteel De wolken van Hugo Claus (1929-2008). Uit de geheime laden van Hugo Claus luidt de ondertitel. Het bestaat uit notities voor interviews, gecorrigeerde gedichten, kattebelletjes, dagboeken etc. Het is prachtig.

Je hebt mensen die op Twitter voortdurend dingen laten weten als ‘ik ga nu slapen’. Ik ben niet tegen Twitter maar het gaat erom hoe je er gebruik van maakt. Geheime laden wil ik inzien. ‘Thomas van Aquino schreef dertien miljoen woorden’, noteerde Hugo Claus. En Claus geloofde nergens in. Nou ja, wel in schoonheid, denk ik. Die schreef nooit: ‘Ik ga nu slapen’.

Nieuws is geen reality tv. Het belang van mensen die het nieuws duiden neemt alleen maar toe. Brekend Nieuws! Ik ga nu verse aspergesoep koken. Maar ik zet het niet op Twitter.

© Arnold Jansen op de Haar

U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns:
Voorbij de waanzin