Skip to main content

Axel Graafland 56

Axel Graafland 56

October 27, 2016

By Pieter Thomassen

Miss Tempelman asks the children to take a pencil in their left hand and use it to draw a picture of God. On this Maundy Thursday, left-handed Rens Rotteveel justly has to use his right hand. As an example, Miss shows a copy of Leonardo Da Vinci’s Last Supper. ‘Have a good look boys,’ she argues, ‘even though Da Vinci was left handed and wrote back to front in mirror image, he left us a very clear portrait of God’s son. Look at the crimson-red cloak, the stilled pose, the serene look. Try to imagine what the heavenly father of this honourable young man would look like…’
      Axel is inspired. With the tip of his tongue between his teeth, he keeps moving his left arm across the piece of paper until there appear the contours of a man with a full grey beard in a cloud of angels. His facial features are apparently so expertly drawn that Miss, standing in the aisle next to his desk, enthusiastically exclaims: ‘But Axel, are you sure you’re not actually left handed?’
      ‘No one has ever seen god,’ whispers Rens sneeringly to his neighbour, ‘but pay attention: in three minutes time we will know more.’  Moments later, a blast of spring sunshine illuminates a figure that due to a somewhat hooked nose and a checked pencil skirt resembles most of all Miss Tempelman. ‘Behold here Miss,’ Rens explains, ‘the image and likeness of our creator.’ She drags him by his left ear lobe across the classroom and parks him in the hallway for hours next to a statue that with a spastic pose of pale bones made of marlstone has been given the name of MARTYR.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 55Axel 54Axel 53Axel 52Axel 51Axel 50Axel 49Axel 48Axel 47Axel 46Axel 45Axel 44Axel 43Axel 42Axel 41Axel 40Axel 39Axel 38Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Juffrouw Tempelman vraagt de kinderen een potlood in de linkerhand te nemen om daarmee God te tekenen. Linkspoot Rens Rotteveel moet op deze Witte Donderdag juist zijn rechterhand gebruiken. Ter illustratie laat juf een prent zien van Da Vinci’s Laatste Avondmaal. ‘Kijk goed jongens,’ betoogt  ze, ‘hoewel Da Vinci linkshandig was en zelfs achterstevoren en in spiegelschrift schreef, heeft hij ons toch een heel zuiver portret van Gods zoon nagelaten. Kijk eens naar die karmijnrode mantel, die verstilde gebaren, die serene blik. Probeer je nou eens voor te stellen hoe de hemelse vader van die rechtschapen jongeling eruit zou kunnen zien…’
      Axel weet zich geïnspireerd. Met het puntje van zijn tong tussen zijn tanden ploegt hij net zolang met zijn linkerarm over het tekenvel tot daar de contouren van een man met een volle grijze baard in een wolk van engelen verschijnen. Diens gelaatstrekken zijn blijkbaar zó raak getroffen dat juf in het gangpad naast zijn schoolbank in vervoering uitroept: ‘Nee maar Axel, ben jij toch niet stiekem links?’
      ‘Niemand heeft God ooit  gezien,’ fluistert Rens Rotteveel zijn buurman grijnzend toe, ‘maar let op: over drie minuten weten we meer.’ In een spervuur van voorjaarszon licht even later een gestalte op die gezien de enigszins gekromde neus en het geruite kokerrokje toch vooral aan juf Tempelman doet denken. ‘Aanschouw dan juf,’ licht Rens toe, ‘het beeld en de gelijkenis van onze schepper.’ Ze sleept hem aan zijn linkeroorlel dwars door de klas en parkeert hem in de hal urenlang naast een beeld dat in een spastische pose van bleke botten in mergel de titel MARTELAAR heeft meegekregen.

© Pieter Thomassen

Axel 55 - Axel 54 - Axel 53 - Axel 52 - Axel 51 - Axel 50 - Axel 49 - Axel 48 - Axel 47 - Axel 46 - Axel 45 - Axel 44 - Axel 43 - Axel 42 - Axel 41 - Axel 40 - Axel 39 - Axel 38 - Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1