Skip to main content

Sesame Street Police

Sesamstraat Politie

October 10, 2012

By Arnold Jansen op de Haar

Recently I spent a day on Portobello Market in London. Two police officers walked past; one was a tall bobby, the other a minute woman police constable. The WPC especially caught the attention: she was a mere five foot but kitted out in the full uniform. I could almost have put her into a box and taken her home.

The police officers patrolling Portobello Market are in any case extremely friendly specimens. Picture this: five men on a bench surrounded by cans of beer early in the morning, when two young police constables arrive to check out the scene. Maybe it’s because I’m getting older, but it happens more and more often that I run into a young police officer and think: oh dear.

The drunks must have thought this too: after the police constables talked to them about bothering people, one of the drunks said: ‘This time I’ll let you get away with it!’

This reminded me of the British Tory politician Andrew Mitchell. He was stopped by the police when leaving Downing Street on his bicycle. ‘Fucking plebs,’ he said to the police officer. Later Mitchell denied having said this, but even so it generated a public outcry. They could live with ‘fucking’ but ‘plebs’ was simply too much!

In the Dutch town of Enschede, Sietze Jan V said to a police constable ‘You’re an ant fucker’ when asked to hand over his can of beer. Initially Sietze Jan V was charged and convicted, but on appeal it eventually went to the Supreme Court. The highest court of justice overruled the conviction, declaring that ‘ant fucker’ was not an insult, but noted that the context needed to be taken into account.

I used to have an army colleague who, on spotting a colleague from the military police at a drinks party, would call out: ‘Hi there, smiling Judas!’

I catch myself using the term from time to time – to label a young bailiff who lives in my block of flats. He is a friendly giant with a ready laugh who I occasionally meet in the lift. For example, I may remark: ‘It’s very wet today, isn’t it?’ And he will answer with a broad smile: ‘Yes, it’s great, this bad weather!’ I can imagine him ringing people’s doorbells and announcing with a smile: ‘I’ve come to claim 1000 euros!’

Is it just the way the news is reported or is the authority of the police declining? Earlier this year Gloucestershire police were trying to find a man who was following women in the woods. The man never laid a finger on these women, but he frightened them. He was dressed as a smurf.

Only last month a live chicken was delivered to the police station in the Dutch town of Ermelo. A note accompanying the animal stated that ‘the chicken was absolutely legless, unable to drive and should be breathalysed’. It was a joke, of course, but the police in Ermelo took it seriously. ‘This is no way to treat animals,’ according to the neighbourhood constable. The police are looking for clues.

A few years ago, a goat was arrested in Nigeria on suspicion of a bank robbery. According to the authorities, one of the robbers had used black magic to transform himself into a goat in order to get away. A spokesman for the police said: ‘We can’t confirm the story, but it is the fact that we have arrested a goat.’

Portobello Market is frequented by a drunk carrying a rattle. Every time a busker starts playing, he disturbs the performance with the noise of his rattle. Outside the hairdresser’s is a bench with the sign ‘reserved for clients and staff of the hair salon’, and if one of the hairdressers goes out to smoke a cigarette on this bench, rattle man will join them within ten seconds.

Arresting goats goes too far, and someone who is abusive to a police officer should get a simple verbal caution. However, when I see police constables aimlessly walking up and down Portobello Market I sometimes think: please go and arrest the goat!

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Onlangs was ik op Portobello Market in Londen. Daar passeerden twee politieagenten. De een was een grote bobby, de ander een hele kleine politievrouw. Vooral die politieagente trok de aandacht. Ze was hooguit een meter vijftig, maar droeg de volledige uitrusting: je zou haar zo in een doosje willen doen en mee naar huis willen nemen.

Sowieso is de politie op Portobello Market van de allervriendelijkste soort. Zo zaten er vroeg in de ochtend vijf mannen op een bank. Ze zaten al stevig aan het bier. Twee jonge politieagenten kwamen poolshoogte nemen. Misschien komt het omdat ik ouder word, maar steeds vaker kom je een jonge politieagent tegen en denk je: ach gut.

Dat dachten die dronkenlappen ook. De politieagenten maakten een praatje met hen om overlast te voorkomen. ‘Deze keer laat ik jullie er mee wegkomen!’ zei een van de dronkenlappen.

Ik moest onmiddellijk denken aan de conservatieve Britse politicus Andrew Mitchell. Een politieagent hield hem aan toen hij Downing Street uit fietste. ‘Fucking plebs,’ zei hij tegen de agent. Mitchell ontkende het later. Toch viel het hele land over hem heen. Dat ‘fucking’ was nog tot daaraan toe, maar dat ‘plebs’!

In het Nederlandse Enschede zei Sietze Jan V. tegen een politieagent ‘je bent een mierenneuker’ toen hij een blikje bier moest afstaan. Daar werd Sietze Jan V. aanvankelijk voor veroordeeld. Uiteindelijk ging hij in cassatie bij de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege sprak hem vrij. ‘Mierenneuker’ was niet beledigend. Wel tekende men daarbij aan dat het ging om de context.

Ik had vroeger in het leger een collega. Kwam er een collega van de marechaussee binnen bij een borrel dan riep hij: ‘Ha, de lachende naaier!’

Ik betrap me erop dat ik de term zelf ook wel eens gebruik. Om een jonge deurwaarder mee aan te duiden die bij mij in de flat woont. Ik sta soms met hem in de lift. Het is een grote, vriendelijke reus die altijd lacht. Je zegt bijvoorbeeld: ‘Wat regent het vandaag, hè?’ En dan zegt hij met een brede glimlach: ‘Ja, lekker slecht weer!’ Ik stel me zo voor dat hij bij de mensen aanbelt en vrolijk lachend zegt: ‘Ik kom 1000 euro innen!’

Is het de berichtgeving of is het gezag van de politie echt tanende? Eerder dit jaar was de politie van Gloucestershire op zoek naar een man die in de bossen vrouwen achtervolgde. De man zou de vrouwen niet betasten, maar hij maakte ze wel aan het schrikken. Hij was verkleed als smurf.

En vorige maand werd bij de politie in het Nederlandse Ermelo een levende kip afgeleverd. Een briefje bij het beest stelde dat ‘de kip lazarus was, niet meer kon rijden en maar aan de ademanalyse moest’. Het was natuurlijk een grap, maar de politie in Ermelo nam het serieus. ‘Dit is geen manier om met dieren om te gaan,’ aldus de wijkagent. De politie is op zoek naar tips.

In Nigeria werd een paar jaar geleden een geit opgepakt, omdat hij verdacht werd van een bankoverval. Volgens de autoriteiten had een van de overvallers zich, door middel van zwarte magie, in het dier veranderd om de dans te ontspringen. Een woordvoerder van de politie zei: ‘We kunnen het verhaal niet bevestigen, maar feit is dat we de geit hebben opgepakt.’

Op Portobello Market loopt een dronkenlap rond. Hij heeft een ratel bij zich. Elke keer als er een straatmuzikant begint te spelen verstoort hij het optreden met zijn ratel. Als een van de meisjes van de kapper buiten een sigaret gaat roken op het bankje dat volgens het opschrift ‘alleen bedoeld is voor personeel en klanten van de kapper’, zit hij er na tien seconden naast.

Geiten oppakken gaat me iets te ver. En iemand die brutaal doet tegen een politieagent moet gewoon even vermanend toegesproken worden. Maar bij politieagenten die doelloos heen en weer lopen over Portobello Market denk ik soms: arresteer die geit!

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();


Eerdere columns: